Tetragonia reduplicata Namibie (Goanikontes)
8 août 2009