Euphorbia tirucalliEthiopie (Tigray - Abraha Atsbeha 2020 m) 
14 février 2019