Dodonaea viscosa Ethiopie (Tigray - Eglise Medhane Alem Adi Kasho 2580 m)
13 février 2019